ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು, Button

Reading Time: < 1 minute

   ಒಂದರೊಳಗೆಲ್ಲವು ಸಂದಿಸುವದನು ಗುರು
  ಚಂದದಿಂ ತೋರಿಕೊಡದಿರಲು ಶೊಷ್ಯನವ
  ಕೊಂದನೆಂದರಿಗು ಸರ್ವಜ್ಞ||