ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು, Button

Reading Time: < 1 minute

   ತನುವನ್ನು ಗುರುವಿಂಗೆ। ಮನವನು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ। 
  ಧನವ ಜಂಗಮಕೆ ವಂಚಿಸದ ಭಕ್ತಂಗೆ। 
  ಅನಘ ಪದವಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ||