ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು, Button

Reading Time: < 1 minute

   ಕನಕದಿಂ ಹಿರಿದಿಲ್ಲ। ದಿನಪನಿಂ ಬೆಳಗಿಲ್ಲ। 
  ಬೆನಕನಿಂದಧಿಕ ಗಣವಿಲ್ಲಪರದೈವ । 
  ತ್ರಿಣಯನಿಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ||