ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು, Button

Reading Time: < 1 minute

   ಅಂಜದಲೆ ಕೊಂಡಿಹರೆ ನಂಜು ಅಮೃತವದಕ್ಕು
  ಅಂಜಿ ಅಳುಕುತಲಿ ಕೊಂಡಿಹರೆ, ಅಮೃತವು
  ನಂಜಿನಂತಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ||