ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು, Button

Spread the love
Reading Time: < 1 minute

ಆಡದೆಲೆ ಕೊಡುವವನು | ರೂಢಿಯೊಳಗುತ್ತಮನು
  ಆಡಿ ಕೊಡುವವನು ಮಧ್ಯಮನು – ಅಧಮ
  ತಾನಾಡಿಯೂ ಕೊಡದವನು ಸರ್ವಜ್ಞ||