ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು, Button

Read Previous post!
Read Next post!
Reading Time: < 1 minute

ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸದ ತಂದೆ । ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳದ ಗುರುವು ।
  ಬಿದ್ದಿರಲು ಬಂದ ನೋಡದಾ ತಾಯಿಯೂ ।
  ಶುದ್ಧ ವೈರಿಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞ||

Read Previous post!
Read Next post!