ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು, Button

Read Previous post!
Read Next post!
Reading Time: < 1 minute

ಸಾಲವನು ತರುವಾಗ । ಹಾಲು – ಹಣ್ಣುಂಬಂತೆ ।
  ಸಾಲಿಗನು ಬಂದು ಎಳೆದಾಗ ಕಿಬ್ಬದಿಯ ।
  ಕೀಲು ಮುರಿದಂತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ||

Read Previous post!
Read Next post!