ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು, Button

Spread the love
Reading Time: < 1 minute

ಅನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ | ಇನ್ನು ದೇವರು ಉಂಟೆ
  ಅನ್ನವಿರುವನಕ ಪ್ರಾಣವು – ಜಗದೊಳ
  ಗನ್ನವೇ ದೈವ ಸರ್ವಜ್ಞ||