ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು, Button

Read Previous post!
Read Next post!
Reading Time: < 1 minute

   ಕೆಟ್ಟಹಾಲಿಂದ ಹುಳಿ । ಯಿಟ್ಟಿರ್ದ ತಿಳಿಲೇಸು ।
  ಕೆಟ್ಟ ಹಾರುವವನ ಬದುಕಿಂದ ಹೊಲೆಯನು ।
  ನೆಟ್ಟನೇ ಲೇಸು ಸರ್ವಜ್ಞ||

Read Previous post!
Read Next post!