ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು, Button

Read Previous post!
Read Next post!
Reading Time: < 1 minute

   ಊರಿಂಗೆ ದಾರಿಯ | ನಾರು ತೋರಿದರೇನು
  ಸಾರಾಯಮಪ್ಪ ಮತವನರುಹಿಸುವ ಗುರು
  ಆರಾದೊಡೇನು ಸರ್ವಜ್ಞ||

Read Previous post!
Read Next post!