ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು, Button

Spread the love
Reading Time: < 1 minute

ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಟಿ ವಿದ್ಯೆಯೆ ಮೇಲು ।
  ಮೇಟಿಯಿಂ ರಾಟಿ ನಡೆದುದಲ್ಲದೆ  ದೇಶ  ।
  ದಾಟವೇ ಕೆಡುಗು ಸರ್ವಜ್ಞ||