ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು, Button

Read Previous post!
Read Next post!
Reading Time: < 1 minute

   ಎಣಿಸುತಿರ್ಪುದು ಬೆರಳು
  ಗುಣಿಸುತಿರ್ಪುದು ಜಿಹ್ವೆ ಮನಹೋಗಿ ಹಲವ ನೆನೆದರದು ಹಾಳೂರ
  ಶುನಕನಂತಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ||

Read Previous post!
Read Next post!