ವಿಮಾ ಏಜೆಂಟ್

Read Previous post!
Read Next post!
Reading Time: < 1 minute

ನೀವು ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮನವೊಲಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ವಿಮಾ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬಹುದು.

ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಆಯೋಗವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಬೇರೆ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗಗಳಿಲ್ಲ.

Read Previous post!
Read Next post!