ಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಖವಾಡ (ಪೋಲುಶನ್ ಮಾಸ್ಕ್)

Spread the love
Reading Time: < 1 minute

ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ನಗರ ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಜನರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯದ ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜನರು ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಉತ್ಪಾದನಾ ವ್ಯವಹಾರ ಕಲ್ಪನೆಗಳಾಗಿಯೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ