ಮಸಾಲೆ ಅಥವಾ ಮಸಾಲ ಪುಡಿ

Read Previous post!
Read Next post!
Reading Time: < 1 minute

ಭಾರತದಿಂದ ಮಸಾಲೆಗಳು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿವೆ, ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಫ್ತು 3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮಸಾಲೆ ಪೌಡರ್ ತಯಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರವು ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

Read Previous post!
Read Next post!