ಮದುವೆ ಬ್ಯೂರೋ

ಮದುವೆ ಬ್ಯೂರೋ: ಗೃಹಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಕ ವ್ಯವಹಾರವೆಂದರೆ ಮದುವೆ ಬ್ಯೂರೋ. ನೀವು ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಈ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ನಡೆಸಬಹುದು.

Share this:

Translate »
%d bloggers like this:
Skip to toolbar