ಕಾರು / ಬಸ್ ಬಾಡಿಗೆ

ಓಲಾ ಮತ್ತು ಉಬರ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಕಾರು ಬಾಡಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರವು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಕಾರ್ಯಗಳು, ವಿವಾಹಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. Lendingkart.com ನಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದೊಂದಿಗೆ ಕಾರು / ಬಸ್ ಬಾಡಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ

Share this:

Translate »
%d bloggers like this:
Skip to toolbar