ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು, Button

ಆಡದೆಲೆ ಕೊಡುವವನು | ರೂಢಿಯೊಳಗುತ್ತಮನು
  ಆಡಿ ಕೊಡುವವನು ಮಧ್ಯಮನು – ಅಧಮ
  ತಾನಾಡಿಯೂ ಕೊಡದವನು ಸರ್ವಜ್ಞ||