ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು, Button

ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು, Button

ಮೂರ್ಖಂಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನು ।
  ನೂರ್ಕಾಲ ಹೇಳಿದರೆ ಬೋರ್ಕಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮಳಿಗರಿದರಾ ಕಲ್ಲು ।
  ನೀರ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದೆ ಸರ್ವಜ್ಞ||