ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು, Button

ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸದ ತಂದೆ । ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳದ ಗುರುವು ।
  ಬಿದ್ದಿರಲು ಬಂದ ನೋಡದಾ ತಾಯಿಯೂ ।
  ಶುದ್ಧ ವೈರಿಗಳು ಸರ್ವಜ್ಞ||

%d bloggers like this: