ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು, Button

ಜಾತಿಹೀನನ ಮನೆಯ ಜ್ಯೋತಿ ತಾ ಹೀನವೇ ?
  ಜಾತಿವಿಜಾತಿಯೆನಬೇಡ ದೇವನೊಲಿದಾತನೇ
  ಜಾತ ಸರ್ವಜ್ಞ||

%d bloggers like this: