ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು, Button

ಯಾತರ ಹೂವಾದರು । ನಾತರೆ ಸಾಲದೆ
  ಜಾತಿ- ವಿಜಾತಿಯೆನಬೇಡ – ಶಿವನೊಲಿ
  ದಾತನೇ ಜಾತಿ ಸರ್ವಜ್ಞ||

%d bloggers like this: