ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು, Button

   ಊರಿಂಗೆ ದಾರಿಯ | ನಾರು ತೋರಿದರೇನು
  ಸಾರಾಯಮಪ್ಪ ಮತವನರುಹಿಸುವ ಗುರು
  ಆರಾದೊಡೇನು ಸರ್ವಜ್ಞ||

%d bloggers like this: