ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು, Button

   ಸಂದಿರ್ದ ಮಾಸವನು । ಕುಂದದಿಮ್ಮಡಿ ಮಾಡಿ ।
  ಅಂದಿನಾ ತಿಥಿಯ ನೊಡಗೂಡಲಾ ತಾರೆ ।
  ಮುಂದೆ ಬಂದಿಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ||

Share this:
Translate »
%d bloggers like this:
Skip to toolbar