ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು, Button

   ಒಂದರೊಳಗೆಲ್ಲವು ಸಂದಿಸುವದನು ಗುರು
  ಚಂದದಿಂ ತೋರಿಕೊಡದಿರಲು ಶೊಷ್ಯನವ
  ಕೊಂದನೆಂದರಿಗು ಸರ್ವಜ್ಞ||

Share this:
Translate »
%d bloggers like this:
Skip to toolbar