ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು, Button

   ತನುವನ್ನು ಗುರುವಿಂಗೆ। ಮನವನು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ। 
  ಧನವ ಜಂಗಮಕೆ ವಂಚಿಸದ ಭಕ್ತಂಗೆ। 
  ಅನಘ ಪದವಹುದು ಸರ್ವಜ್ಞ||

%d bloggers like this: