ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು, Button

   ಕನಕದಿಂ ಹಿರಿದಿಲ್ಲ। ದಿನಪನಿಂ ಬೆಳಗಿಲ್ಲ। 
  ಬೆನಕನಿಂದಧಿಕ ಗಣವಿಲ್ಲಪರದೈವ । 
  ತ್ರಿಣಯನಿಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ||

Share this:
Translate »
%d bloggers like this:
Skip to toolbar