ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು, Button

   ಸೀತಧಾತುಗಳುಂಟು । ಜಾತಿಹವು ಕುಕ್ಷಿಗಳು ।
  ಪಾತಕರು ಮರದಿ ತಿರಿದುಂಬ ನಾಡಿಗೆ ।
  ಏತಕ್ಕೆ ಬಹರು ಸರ್ವಜ್ಞ||

%d bloggers like this: