ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು, Button

   ಕುಲವನ್ನು ಕೆಡಿಸುವದು ಛಲವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವದು
  ಹೊಲೆಯನಾ ಮನೆಯ ಹೊಗಿಸುವದು ಕೂಳಿನಾ
  ಬಲವ ನೋಡೆಂದ ಸರ್ವಜ್ಞ||

%d bloggers like this: