ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು, Button

   ಲಿಂಗವ ಪೂಜಿಸುವಾತ | ಜಂಗಮಕೆ ನೀಡದೊಡೆ
  ಲಿಂಗದ ಕ್ಷೋಭೆ ಘನವಕ್ಕು – ಮಹಲಿಂಗ
  ಹಿಂಗುವುದು ಅವನ ಸರ್ವಜ್ಞ||

%d bloggers like this: