ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು, Button

   ಹಲವು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ । ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜುಟ್ಟವದೆ ।
  ಸತಿಗಳಿಗೆ ಜಾವವರಿವವನ
  ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮೊಲೆಯಿಲ್ಲ ನೋಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞ||

Share this:
Translate »
%d bloggers like this:
Skip to toolbar