ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು, Button

   ಎಣಿಸುತಿರ್ಪುದು ಬೆರಳು
  ಗುಣಿಸುತಿರ್ಪುದು ಜಿಹ್ವೆ ಮನಹೋಗಿ ಹಲವ ನೆನೆದರದು ಹಾಳೂರ
  ಶುನಕನಂತಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ||

%d bloggers like this: