ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು, Button

   ಏನು ಮನ್ನಿಸದಿರಲು । ಸೀನು ಮನ್ನಿಸಬೇಕು । 
  ಸೀನು ಮನ್ನಿಸದೆ ಹೋಗಿಹರೆ ಹೋದಲ್ಲಿ। 
  ಹಾನಿಯೇ ಬಕ್ಕು ಸರ್ವಜ್ಞ||

%d bloggers like this: