ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು, Button

   ಮೇರುವಿಂಗೆಣೆಯಿಲ್ಲ । ಧಾರುಣಿಕೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ।
  ತಾರಕೆನಿಗಿಂತ ಹಿತರಿಲ್ಲ, ದೈವತಾ ।
  ಬೇರೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ ಸರ್ವಜ್ಞ||

%d bloggers like this: