ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು, Button

   ಜಂಗಮನು ಭಕ್ತತಾ । ಲಿಂಗದಂತಿರಬೇಕು ।
  ಭಂಸುತ ಪರರ ನಳಿವ ಜಂಗಮನೊಂದು ।
  ಮಂಗನೆಂದರಿಗು ಸರ್ವಜ್ಞ||