ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನಗಳು, Button

   ಉಣ ಬಂದ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ । ಉಣಲ್ಲಿಕ್ಕದಂತರಿಸಿ
  ಉಣದಿರ್ಪ ಲಿಂಗಕ್ಕುಣ ಬಡಿಸಿ – ಕೈಮುಗಿವ
  ಬಣಗುಗಳ ನೋಡ ಸರ್ವಜ್ಞ||

%d bloggers like this: